​​Mūsu saknes ir kristietība.

Mūsu ticība balstīta tikai un vienīgi Dieva Vārda.

Mēs esam ar visiem kristiešiem un atbalstām visas konfesijas.

 

Draudze ar nosaukumu ‘’Dēleski Ģimena’’ tika dibināta 2009.gada
Barnsley England.

Šodien Draudze ‘’Dēleski  Ģimena’’ ir liela un draudzīga ģimene,
Kurā cilvēki ar atšķirīgu pagātni, vieno  Kristus mīlestība,
Kopīga nākotne un velme dzīvot patiesa kristiešu cienīgo dzīvi.

Mācība Draudze balstās uz nemaldīgo un absolūto Dieva Vārdu-Bībeli
Un pilnība pieņem visas vispāratzītās  kristīgas ticības patiesības un pamatvērtības.

TICĪBAS PAMATI


Mēs turamies pie 66 Bībeles grāmatu kanona, kas nesatur apokrifus. Bībelē noteiktos morāles standartus, Vecās Derības desmit baušļus un Jaunās Derības mīlestības bausli uzskatām par negrozāmu kristīga cilvēka dzīves normu.

Ticam vienai vienīgai Kristus Miesai cauri gadsimtiem. Atzīstot, ka līdzīgi dzīvam organismam, tā nevar būt statiska un pilnībā nemainīga. Draudzei ir jāaug un jāattīstās, sekojot Kunga Jēzus kā labā Gana vadībai, neignorējot cilvēces attīstību un zinot – lai gan Dieva principi paliek nemainīgi, metodes, kuras Viņš lieto šodien, atšķiras no pagātnē lietotajām.

Ticam, ka lielākais brīnums ir  – cilvēka piedzimšanu no augšienes jeb pāriešanu no nāves dzīvībā, ko viņš piedzīvo, atverot sirdi Kristum kā savam Kungam un Glābējam.

 

KRISTĪBA


Mūsu prakse nav pieaugušo kristīšana pretstatā zīdaiņu kristīšanai, bet tikai to personu kristīšana, kuras spējīgas veikt un ir veikušas savu personīgo nodošanos Kristum ticībā. Kristību praktizējam pagremdējot, vadoties:

​no tā, kā draudze to praktizēja pirmajos kristietības gadsimtos;

Bībelē lietotā grieķu val. vārda (baptizō) pamatnozīmes;

tā ataino kristībā ietverto simbolismu par nāvi vecajai dzīvei, savienošanos ar Kristu Viņa nāvē un kapā  guldīšanā, kā arī augšāmcelšanos jaunai dzīvei.

Rom 6:4 Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.

KRISTIBA SVĒTAJA GARĀ UN RUNĀŠANA MĒLES
Bija mums dots vasarsvētku dienā,tās bija apsolijums no Tēva,
Kas piepildijās pēc Kristus aukšamcelšanām,lai stiprinot Draudzi,darbība’
Sludinot ēvaņģēliju pa visu pasauli,stiprinot lugšanas,un zīmes neticīgajiem


Apustuļu darbi 2:17
Apustuļu darbi 2:38-39
Marka 16:17

Mācītājs Argo Dagmārs Gindra.

Mācītājs un draudzes vadītājs
Argo Dagmārs Gindra.